Category: Classic Rock

Nomor - Tommy Vacek / Tetsuo (3) - Backchich 04 (Vinyl)

1 thoughts on “ Nomor - Tommy Vacek / Tetsuo (3) - Backchich 04 (Vinyl)

  1. Khi Katakiri Yuichi (Ryo Yoshizawa) còn nhỏ, mẹ cậu đã dạy rằng bạn bè quan trọng hơn tiền bạc. Tới giờ, đã là một học sinh trung học, Yuichi luôn ưu tiên bạn bè hơn chuyện tiền nong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *